Produkty pre Vašu firmu

Financie

Business banking

Komplexne funkčná a plne bezpečnostne certifikovaná desktopová aplikácia umožňujúca spravovať klientske bankové účty, prezerať výpisy, či zadávať platobné príkazy. Každý používateľ môže bezpečne a prehľadne využívať všetky možnosti a pohyby v rámci svojho bankového produktu cez internetový prehliadač aj z mobilného zariadenia. Samozrejmosťou je funkčnosť systému aj v offline móde. Veľkou prednosťou je možnosť importovať/exportovať dáta z/do účtovníctva. Súčasťou je aj schvaľovanie platobných príkazov. Notifikácia príde e-mailom... viac

Výhody riešenia:

 • Práca aj v off-line móde
 • Integrácia na účtovné systémy
 • „Vzdialený podpis“ prevodných príkazov aj s mobilnou klientskou aplikáciou

Technológie: Microsoft Windows Presentation Foundation

Automatizácia exekúcií

Ponúka celkový monitoring a komplexnú správu dokumentov celého exekučného konania. Efektívne a presné zaradenie všetkých údajov potrebných v exekučnom procese, ktoré sú z naskenovaného a zaevidovaného dokumentu automaticky plne k dispozícií pre všetky exekučné kroky. Vrátane odosielania odpovedí, blokovania a odblokovania účtov atď. V nadstavbovej časti systém pomáha pri exekúcií-blokovania bankových produktov, vinkulácii, sledovaní zostatkov na účte a pod.. Súčasťou produktu je aj DMS. Všetky dokumenty môžu byť samozrejme prijímateľovi doručené tak v papierovej ako aj elektronickej forme (CRIF)... viac

Výhody riešenia:

 • Rýchly prevod papierovej formy exekučných dokumentov a údajov v nich do elektronickej podoby
 • Takmer 100%-ná úspešnosť vyťažovania údajov z dokumentov
 • Schopnosť spracovať denne rádovo až tisícky dokumentov (aj viacstranových)
 • Úspora nákladov na ľudské zdroje až o 50%

Technológie: Microsoft SharePoint, ABBYY FlexiCapture Engine

Predaj finančných produktov

Aplikácia, prostredníctvom ktorej finančné inštitúcie spracovávajú portfólio svojich produktov od vytvorenia ponuky až po provízne odmeňovanie pre obchodných zástupcov. Aplikácia je využívaná interne v rámci inštitúcie a externe obchodnými zástupcami. Obsahuje kompletný životný cyklus produktu - vytvorenie a konfiguráciu, hodnotenie (scoring) klienta, prípravu a kalkuláciu ponuky, prípravu, tlač a archiváciu zmluvy. Umožňuje platbu za produkt prostredníctvom internetu v prípade produktov ponúkaných cez internet. Aplikácia poskytuje integráciu s call centrom, prehľad stavu spracovania zmluvy pre obchodných zákazníkov, vrátane výpočtu provízií na základe provízneho systému... viac

Výhody riešenia:

 • Jedno riešenie pre všetky produkty
 • On-line aj off-line klient pre prácu mimo oblastí pokrytých internetom
 • Obsahuje všetky časti pre kompletný životný cyklus produktov

Technológie: Microsoft C#, Microsoft IIS, Microsoft SQL

Vymáhanie pohľadávok

Aplikácia je určená pre podporu vymáhania pohľadávok, ktoré vznikli neplnením povinností klientov inštitúcie pri splácaní ich zmluvných záväzkov. Podporuje viacfázové riadenie vymáhania, ktoré je vykonávané automaticky na základe vyhodnotenia údajov z účtovného systému a podľa preddefinovaných stratégií. Súčasťou aplikácie je aj evidencia správania klientov s vyhodnotením ich rizík... viac

Výhody riešenia:

 • Stratégie konfigurovateľné podľa produktových skupín, produktov, rizík
 • Automatizované úlohy – generovanie listových upomienok, SMS, automatické volania
 • Automatizácia call centra – podpora pre telefonické volania priamo z aplikácia, identfikácia volaného
 • Konfigurovateľné intervaly a monitoring činnosti spracovania údajov
 • Množstvo predpripravených reportov a tvorba nových

Technológie: Microsoft C#, Microsoft IIS, Microsoft SQL, Jasper Reports Server

Obchodovanie na trhoch FOREX a Money market

Systém obsahuje sadu aplikácií, ktorá umožňuje realizovať obchody na trhov FOREX a Money Market pre klientov. Prostredníctvom webového rozhrania je možné sledovať klientsku pozíciu, sledovať aktuálne otvorené živé obchody a kontrolovať dostatočnú výšku finančných prostriedkov na jeho kolaterálovom účte. Klienti realizujú obchody formou margin tradingu. Otvorené obchody sú v reálnom čase oceňované na základe trhových dát, ktoré sa načítavajú zo systému Bloomberg... viac

Výhody riešenia:

 • Aplikácia generuje upozornenia v prípade, že klient nemá dostatok prostriedkov na účte
 • Podpora obchodov realizovaných na trhu Forex (Spot, Forward, Swap, Opcie - Vanilla, Barrier a Digital) a Money Market (Depo, Loan, IRS, Cap, Floor ...)

Technológie: Java, Spring, Oracle DB

Procesy

Elektronické spracovanie faktúr

Aplikácia umožňuje prijímanie faktúr podpísaných elektronickým podpisom od vopred definovaných dodávateľov prostredníctvom e-mailu a ich následné automatické zaevidovanie v účtovnom systéme. Odosielané faktúry sú generované z účtovného systému, elektronicky podpísané a odoslané zákazníkovi elektronickou poštou. V prípade, ak sa vyskytne pri prijímaní alebo odosielaní problém so spracovaním, je spustený proces, ktorý umožní pracovníkom manuálne riadenie spracovania... viac

Výhody riešenia:

 • Využitie akéhokoľvek elektronického podpisu pre komunikáciu, resp. verejného kľúča
 • Písomná dohoda o elektronickej komunikácii medzi zákazníkom a dodávateľom namiesto využívania technologicky komplikovaného zaručeného elektronického podpisu alebo finančne nákladnejšieho komerčného elektronického podpisu
 • Možnosť skenovania a vyťažovania faktúr v rámci aplikácie s následným napojením na účtovný systém

Technológie: Microsoft SharePoint, ASPX

Podateľňa s prepojením na elektronické schránky

Aplikácia sa používa na evidenciu záznamov prijatej a odchádzajúcej pošty, emailov a správ z ústredného portálu verejnej správy. Záznamy sú manuálne alebo automaticky evidované v platnom denníku záznamov a je možné ich priradiť konkrétnym pracovníkom alebo organizačným útvarom manuálne alebo podľa preddefinovaných pravidiel. Pracovníci sú notifikovaní o prichádzajúcom zázname prostredníctvom emailovej správy. Aplikácia podporuje prepojenie so skenovacím nástrojom a aplikáciou “Správa registratúry“.

Výhody riešenia:

 • Automatické rozdeľovanie prichádzajúcich záznamov podľa preddefinovaných kritérií
 • Archivácia a dlhodobá archivácia záznamov prijatých z ÚPVS vrátane platného elektronického podpisu
 • Denník záznamov pre kalendárny rok
 • Štatistické reporty
 • Vyhľadávanie záznamov
 • Prepojenie s ďalšími nástrojmi a aplikáciami

Technológie: K2, Microsoft SQL Server

Správa registratúry

Podrobná a ucelená elektronická evidencia všetkej komunikácie medzi organizáciou a klientom, či v rámci organizácie. Stačí iba jeden krok, ktorým sa akýkoľvek papierový či elektronický dokument elektronicky zaregistruje a prehľadným spôsobom môžete manažovať jeho ďalšie využitie (prideľovanie dokumentov, termíny vybavenia, kontrola aktuálneho stavu, vkladanie dokumentov do elektronických spisov, náhľad na naskenovaný originál atď.). Súčasťou je prehľadný registratúrny denník, ktorým sledujete jednotlivé dokumenty podľa ich vecnej skupiny. Ďalšími modulmi sú príručná registratúra, registratúrne stredisko a archív, ktoré zabezpečujú správu dokumentov (registratúrnych záznamov a spisov) počas celého ich životného cyklu... viac

Výhody riešenia:

 • Prehľadná a rýchla evidencia došlej a odoslanej pošty v elektronickej forme
 • Automatizácia vybavovania podaní
 • Jednoduchá správa dokumentov spĺňajúca legislatívne predpisy
 • Možnosť rozšírenia podateľne o skenovanie došlej a odoslanej pošty
 • Možnosť prepojenia s elektronickou schránkou ÚPVS (slovensko.sk)

Technológie: Microsoft ASP.NET MVC

Interné predpisy

Používateľsky ľahko manažovateľný systém schvaľovania interných procesov, predpisov, žiadostí a ďalších dôležitých vnútrofiremných dokumentov plne zohľadňujúci Vašu organizačnú štruktúru a všetky jej úrovne. Prehľadný nástroj na efektívne riadenie dokumentácie interných projektov z jedného miesta. Schvaľovací proces je riešený cez úlohy, ku ktorým sú automaticky generované emailové notifikácie a jeho aktuálny stav je prehľadne graficky znázornený. Súčasťou produktu je aj DMS.

Výhody riešenia:

 • Všetky vnútorné predpisy uložené na jednom mieste
 • Možnosť vytvárať pracovné a zverejnené verzie pre určenú skupinu zamestnancov
 • Plná automatizácia procesu schvaľovania dokumentov a komunikácie

Technológie: Microsoft SharePoint

Schvaľovanie dovoleniek

Slúži na zadávanie požiadaviek na pracovné voľno (návšteva u lekára, pohreb, svadba, OČR, dovolenka), následné schvaľovanie a report o prehľade (ne)schválených požiadaviek.

Aplikácia ponúka možnosť konfigurovať celkový počet dní (limit) pre daný typ voľna a pre konkrétneho zamestnanca.

Aplikácia je prístupná cez webový prehliadač.

Zamestnancovi je zasielaná e-mailová notifikácia o stave žiadosti alebo o výsledku schvaľovania.

Výhody riešenia:

 • Kompletný prehľad o neprítomnosti zamestnancov na pracovisku
 • Plná automatizácia schvaľovania neprítomnosti zamestnancov na pracovisku
 • Jednoduchá modifikácia obsahu a procesu na administrátorskej úrovni

Technológie: K2

Spracovanie údajov

Archivácia SAP objektov

Produkt Arch4SAP poskytuje transparentné rozhranie pre archiváciu SAP objektov do externého úložiska obsahu prostredníctvom technológie SAP ArchiveLink. SAP používatelia môže pracovať v natívnom klientskom prostredí a využívať archivačné funkcie. Na archiváciu je možné využiť akýkoľvek CMS systém, napríklad Alfresco, FileNet, OpenText prostredníctvom zabudovaného univerzálneho REST API rozhrania.

Výhody riešenia:

 • Podpora Archive Link 4.5 – 4.7
 • Umožňuje archiváciu do viacerých úložísk
 • Podporuje rôzne archivačné a migračné scenáre
 • Certifikácia SAP ICC
 • Až 10-násobne vyšší výkon v porovnaní s konkurenčnými produktami

Technológie: SAP Archive Link, Java, Spring, JSF

Digitalizovanie a indexovanie dokumentov

Univerzálny nástroj pre skenovanie, rozpoznávanie tlačených, rukou písaných znakov a indexovanie obsahu ľubovoľných dokumentov. Podporuje rozpoznávanie rôznych typov dokumentov podľa predpripravených dynamických šablón, rozpoznávanie čiarových aj QR kódov. Digitalizované dokumenty sú ukladané do formátu PDF/A, ktorý obsahuje grafickú aj textovú vrstvu a umožňuje vyhľadávanie v dokumente. Nástroj podporuje volania webového rozhrania pre odoslanie spracovaných elektronických dokumentov a indexovaných (vyťažených) informácií v štruktúre XML.

Výhody riešenia:

 • Jednoduché používateľské rozhranie inštalované na pracovné stanice, nie na server, čo prináša značnú úsporu nákladov v prípade veľkého objemu spracovávaných dokumentov
 • Vizualizácia spracovania dokumentov s možnosťou opravy alebo doplnenia potrebných informácií obsluhujúcim užívateľom
 • Rýchla tvorba šablón dodávateľom nástroja
 • Výkonné riešenie, škálovateľné na ľubovoľný počet pracovných staníc
 • Spracovanie dokumentov v takmer neobmedzenom počte, bežne milióny dokumentov ročne
 • Niekoľko násobne lacnejšie riešenie v porovnaní so štandardnými nástrojmi

Technológie: Microsoft Win Forms, Abbyy

Anonymizácia a generovanie dát

Systém, ktorý bezpečným spôsobom zamaskuje existujúce údaje v databáze, alebo vygeneruje úplne novú databázu, naplnenú reálne vyzerajúcimi, napriek tomu len náhodným spôsobom generovanými údajmi. Vykonáva nevratnú anonymizáciu zákazníckych, finančných, alebo iných dôverných údajov, to znamená ich náhradu novými, čitateľnými údajmi, ktoré si zachovávajú vlastnosti pôvodných údajov.

Umožňuje bezpečný prístup k testovacím údajom pre tretie strany, ktoré potrebujú realisticky vyzerajúce a „funkčné“ dáta. Generuje prezentačné vzorky dát za účelom prezentácie systémov, vytvárania dokumentácie a pod... viac

Výhody riešenia:

 • Pre maskovanie a generovanie údajov využíva užívateľské preddefinované hodnoty, maskovacie vzory a funkcie SQL
 • Po maskovaní dát neexistuje spôsob, akým sa tieto dáta dajú vrátiť do pôvodnej podoby
 • Konfigurácia prostredníctvom komfortného a zrozumiteľného používateľského rozhrania
 • Možnosť opakovaného spúšťania anonymizácie dát
 • Spracovanie dokumentov v takmer neobmedzenom počte, bežne milióny dokumentov ročne
 • Vysoko výkonné riešenie použiteľné pre takmer každú databázu

Technológie: Java, Oracle DB