Automatizované vymáhanie pohľadávok

Automatizované vymáhanie pohľadávok

Aplikácia dostupná aj ako služba, ktorá vás oslobodí od každodenných povinností pri správe pohľadávok. Outsourcing kompletného procesu vymáhania pohľadávok realizovaný prostredníctvom ekosystému partnerských služieb. Aplikácia spracováva informácie z ekonomického systému a informácie o obratoch na bankových účtoch. Všetky postupy a činnosti sú vykonávané na základe zákazníckej konfigurácie aplikácie.

checkCreated with Sketch.

Kontroluje úhrady

Postráži stav úhrad pohľadávok ako sú odoslané faktúry alebo platobné kalendáre.

checkCreated with Sketch.

Vymáha pohľadávky

Vyrieši nezaplatené pohľadávky samostatne, spoľahlivo a efektívne.

checkCreated with Sketch.

Šetrí financie

Znižuje náklady na ľudské zdroje a časovú náročnosť vymáhania pohľadávok.

Starostlivosť o finančné zdravie firmy
s minimálnym úsilím

Doručovanie dokumentov

Dokumenty tvoriace pohľadávku ako sú faktúra, splátkový kalendár a zmluvné dokumenty sú doručené zákazníkovi preferovaným spôsobom. Môžu byť vytlačené v papierovej forme a odoslané listom alebo doručené elektronicky. Aplikácia využíva pri komunikácii so zákazníkom všetky aktuálne dostupné elektronické kanály, ako sú Email, Viber, Whatsapp, Messenger, SMS a pripravované RCS správy. Doručenie listov a elektronických správ je sledované a využívané pri spracovaní pohľadávky.

automatické doručovanie dokumentov
automatické pripomínanie termínov splatnosti

Pripomínanie termínov splatnosti

Aplikácia podporuje pripomenutie blížiaceho sa termínu úhrady pohľadávky na základe historického správania dlžníka. Pripomínanie je možné využiť pri opakovanom zanedbaní povinností dlžníka alebo podľa potreby ako zdvorilú pripomienku pre každého zákazníka. Samozrejmosťou je možnosť využitia vybraného komunikačného kanálu.

Upomínanie dlžníkov

Pohľadávka, ktorej úhrada je v omeškaní, je automaticky identifikovaná a spracovaná na základe vyhodnotenia parametrov pohľadávky a histórie dlžníka. Identifikácia pohľadávky prebieha párovaním pohľadávok z ekonomického systému a obratov na bankových účtoch. Pohľadávke je priradený postup vymáhania – stratégia, zodpovedajúca typu pohľadávky, priorite a sume pohľadávky. Stratégia vymáhania pohľadávky sa môže časom meniť v závislosti od správania dlžníka. Dlžník je automaticky upomínaný na základe jednotlivých krokov stratégie formou pripomienok a upomienok, ktoré sú v prípade právneho využitia doručené doporučenou poštou so sledovaním doručenia. Súčasťou komunikácie s dlžníkom je aj telefonický kontakt a automatické hlasové správy. Na základe komunikácie a posúdenia situácie dlžníka môžu byť dohodnuté aj splátkové kalendáre pre úhradu pohľadávky.

automatické upomínanie dlžníkov
vymáhanie pohľadávok s ekosystémom služieb

Ekosystém služieb

Pri komunikácii s dlžníkom je možné využiť služby externého call centra, ktoré zabezpečí vykonanie telefonických úloh. Ich obsahom môže byť zistenie dôvodov meškajúcej úhrady pohľadávky, preverenie kontaktných údajov a iné voliteľné úlohy.
Pohľadávka, ktorá nie je uhradená v stanovenom termíne, môže byť postúpená na ďalšie interné spracovanie alebo externej spoločnosti vykonávajúcej právne vymáhanie, alebo odkúpenie pohľadávky. Stav pohľadávky je aktualizovaný v aplikácii pracovníkmi externej spoločnosti. Služby externých partnerov sa neustále rozširujú.

Prispôsobiteľnosť

Aplikácia je plne prispôsobiteľná na všetkých úrovniach, aby spracovávala pohľadávky individuálne vo vzťahu k ich charakteru, dlžníkovi a spôsobu komunikácie. Pohľadávky sú rozdelené do produktových skupín a produktov. Postup vymáhania je konfigurovateľný na základe produktovej skupiny, produktu, počtu dní omeškania, výšky pohľadávky, priority, hodnotenia rizika dlžníka a úloh. Obsah úloh je dynamicky generovaný podľa obsahu konfigurovateľných šablón. Prístupové oprávnenia používateľov je možné definovať selektívne pre každý prvok aplikácie aj s ohľadom na ochranu dôverných informácií.
prispôsobiteľnosť aplikácie

Konzultácia k produktu

Získajte podrobné informácie k aplikácií "Automatizované vymáhanie pohľadávok"

Pred odoslaním formulára si prečítajte zásady ochrany osobných údajov v našej spoločnosti.