ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře uděluji v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen “zákon č. 18/2018 Sb.”), společnosti Unicornu, sro, (dále jen Unicornu) se sídlem: Ulice Svornosti 42, 821 06 Bratislava, Slovenská republika , souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených ve formuláři jakož i osobních údajů získaných na základě další komunikace pro účely přímého marketingu. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluji na dobu dvou let. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat.

Poučení o právech dotčené osoby podle zákona č. 18/2018 Sb.

1) Právo na přístup k osobním údajům

Podle § 21 zákona č. 18/2018 Sb. má dotyčná osoba právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají. Pokud provozovatel takové osobní údaje zpracovává, dotyčná osoba má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o

a) účelu zpracování osobních údajů,
b) kategorii zpracovávaných osobních údajů,
c) identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
d) době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
e) právě požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotyčné osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracování osobních údajů,
f) právě podat návrh na zahájení řízení podle 100,
g) zdroji osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů,
h) existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování podle 28 odst. 1 a 4;v těchto případech poskytne provozovatel dotčené osobě informace zejména o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro dotčenou osobu.

2) Právo na opravu osobních údajů

Podle § 22 zákona č. 18/2018 Sb. má dotyčná osoba právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.

3) Právo na výmaz osobních údajů

Podle § 23 zákona č. 18/2018 Sb. má dotyčná osoba právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud dotyčná osoba uplatnila právo na výmaz podle první, jestliže

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány,
b) dotyčná osoba odvolá souhlas podle 13 odst. 1 písm. a)nebo § 16 odst. 2 písm.a),na základě kterého se zpracování osobních údajů provádí, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
c) dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů podle 27 odst. 1a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo subjekt údajů zpochybňuje zpracování osobních údajů podle § 27 odst.2,
d) osobní údaje se zpracovávají nezákonně,
e) je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo
f) se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle 15 odst.1.

4) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Podle § 24 zákona č. 18/2018 Sb. má dotyčná osoba právo na to, aby provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud

a) dotyčná osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovateli ověřit správnost osobních údajů,
b) zpracování osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
c) provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku nebo
d) dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů podle 27 odst.1,a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně provozovatele převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.

5) Právo na opravu osobních údajů

Podle § 25 zákona č. 18/2018 Sb. má dotyčná osoba právo požádat provozovatele o informace o příjemcích, pokud provozovatel oznamuje příjemci opravu osobních údajů, vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů uskutečněné podle §22, § 23 odst.1 nebo §24,pokud se to neukáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí

6) Právo na přenositelnost osobních údajů

Podle § 26 zákona č. 18/2018 Sb. má dotyčná osoba právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli, pokud je to technicky možné a pokud

a) se osobní údaje zpracovávají podle 13 odst. 1 písm.a), § 16 odst. 2 písm. a) nebo § 13 odst. 1 písm. b)
b) zpracování osobních údajů se provádí automatizovanými prostředky.

7) Právo namítnout zpracování osobních údajů

Podle § 27 zákona č. 18/2018 Sb. má dotyčná osoba právo namítat zpracovávání jejích osobních údajů z důvodu týkajícího se její konkrétní situace vykonávané podle § 13 odst. 1 písm. e) nebo písm. f) včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotyčné osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku. Dotyčná osoba má také právo namítat zpracovávání osobních údajů, které se jí týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Pokud dotyčná osoba namítá zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, provozovatel dále osobní údaje pro účely přímého marketingu nesmí zpracovávat.

8) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Podle § 28 zákona č. 18/2018 Sb. má dotyčná osoba právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizované zpracování osobních údajů, včetně profilování a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji obdobně významně ovlivňují.

9) Právo podat návrh na zahájení řízení

Podle § 100 odst. 1 zákona č. 18/2018 Sb. má dotyčná osoba právo podat úřadu na ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů, pokud je přesvědčena, že její práva vyplývající ze zákona č. 18/2018 Sb. byly porušeny.

Informační povinnost podle § 19 zákona č. 18/2018 Sb.

Identifikační údaje provozovatele: 

uniCORE, s.r.o. se sídlem: Ulice Svornosti 42, 821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 36 659 606, DIČ: SK2022221993
Výpis z Obchodního rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Vložka číslo: 41726 / B, oddíl Sro
Statutární orgán: jednatel, Peter Pikna
Účel: provozování přímého marketingu

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:
v rozsahu podle formuláře, zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, název společnosti

Kontaktní adresa provozovatele:
dpo@unicore.sk

Doplňující informace

poučení o dobrovolnosti – osobní údaje jsou zpracovávané na základě dobrovolně uděleného souhlasu na zpracování osobních údajů, který lze kdykoli odvolat