Zásady ochrany osobných údajov v spoločnosti...

Údaje o prevádzkovateľovi:

uniCORE, s.r.o.,
sídlo: Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36 659 606
IČ DPH: SK2022221993
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo:  41726/B, Oddiel Sro
Štatutárny orgán, konateľ: Peter Pikna

Anotácia

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov na našej stránke https://debtriever.com spracovávame osobné údaje a údaje získané vlastnou aktivitou, resp. z verejných registrov, napr. OKSR, ŽKSR.

Údaje, ktoré pochádzajú od Vás a ste nám ich dobrovoľne poskytli, pochádzajú z formulára, ktorý ste vyplnili pri aktivácii, alebo zriadení Vášho konta na našom webe a neboli predmetom získania z iného zdroja.

Vaše osobné údaje sú u nás uložené v bezpečí. Po splnení účelu spracúvania, resp. ak o to sami požiadate, vaše osobné údaje bezodkladne likvidujeme. Zároveň získavate právo na opravu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Odvolanie prosím zasielajte na našu kontaktnú adresu, alebo jednoducho emailom na:  dpo@unicore.sk, resp. využite priamu tel. linku: + 421 2 4363 0704.

Spoločnosť spracúva a vedie nasledovné dáta:

Údaje, získané prostredníctvom webovej stránky od:

Právnickej osoby:

 1. Povinné polia:
  1. meno, priezvisko, emailová adresa, telefonický kontakt, heslo pre vyhradené sekcie
 2. Nepovinné polia:
  1. Oslovenie, pohlavie – Pán/Pani
  2. názov spoločnosti, web stránka spoločnosti.

Fyzickej osoby, nepodnikateľa:

 1. Povinné polia:
  1. meno, priezvisko, email, telefonický kontakt   
 2. Nepovinné polia:
  1. ďalšie informácie v samostatnom poli.

Nepovinné pole, ktoré je možné zaškrtnutím zmeniť na: registrácia k odberu noviniek.  

 1. Údaje o súboroch cookies za účelom rozpoznania, či ste to vy a náš server rozpozná vašu identitu, vaše prihlasovacie heslo pre vyhradené sekcie
 2. IP adresu. 

Súbory cookies si môžete vymazať, prípadne v prehliadači nastaviť tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookies. Naša spoločnosť využíva tzv. Permanentné súbory cookies, ktoré sa ukladajú a môžu obsahovať anonymný identifikátor vášho prehliadača.

Dôvod spracúvania dát

Tieto údaje spracovávame z dôvodov

 1. zasielania informácií o novinkách, alebo prípadných akciách
 2. vykonávania bezpečnostných analýz a meraní.

Výsledky zo spracovávania sú len pre našu potrebu a nie sú predmetom ďalšieho spracúvania. Poskytujeme ich tretím stranám len v prípade, ak si ich vyžiadajú tj. štátne orgány v zmysle platnej legislatívy SR. V prípade, že sa jedná o podnikateľa/právnickú osobu, overujeme si správnosť údajov v rozsahu: názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ, IČ pre DPH a meno štatutárnej osoby, ktorá v mene spoločnosti môže konať.

Takto identifikované údaje o vašej osobe sa snažíme chrániť a so získanými informáciami nakladáme výlučne v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom o ochrane osobných údajov. Pre komunikáciu využívame zabezpečený protokol https, sú pravidelne vyhodnocované aktivity, so zameraním najmä na možný hacking našej stránky a elektronickej siete, po vydaní aktualizácie je aktualizovaný operačný systém a softvér, ktorý riadi uvedenú komunikáciu.

V prípade, ak ste „zaškrtli“ nepovinné pole: „Registrácia k odberu noviniek“, tak je Vám pravidelne zasielaná marketingová informácia o novinkách, akciách a programoch našej spoločnosti, ktoré my organizujeme. Uvedený program realizujeme výhradne sami bez tretej strany, resp. sprostredkovateľa. Máte však právo kedykoľvek osobne, prípadne elektronicky odmietnuť zasielanie newslettera.

Záver

Spoločnosť uniCORE, s.r.o., Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava, má spracovaný a implementovaný  systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa medzinárodnej normy ISO/IEC 27001:2013. V rámci tohto systému sú vedené aj povinné interné záznamy (predpisy) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ má vypracované viaceré Evidenčné listy pre určené informačné systémy (zákonná požiadavka). Pre spracúvanie údajov je určený jeho účel, právny základ, rozsah vedenia a okruh dotknutých osôb. Sú prijaté bezpečnostné opatrenia na elimináciu rizík, vyplývajúcich z analýzy. Všetky dokumenty sú k dispozícii na centrále a je možné do nich nahliadnuť v primeranom rozsahu.

Vyhlásenie prevádzkovateľa informačného systému (ďalej len IS) v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov:

Prevádzkovateľom IS je spoločnosť uniCORE, s.r.o., (prevádzkovateľ), IČO: 36 659 606, so sídlom Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava, SR.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje právnických a fyzických osôb v uvedenom IS v rozsahu:
meno, priezvisko, emailová adresa, heslo, údaje o firme: IČO, DIČ, názov spoločnosti, web stránka spoločnosti.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzických osôb v uvedenom IS v rozsahu:
meno, priezvisko, adresa, PSČ, mesto, krajina, mobilný kontakt, telefón.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje právnických a fyzických osôb v uvedenom IS v nepovinnom rozsahu:
registrácia k odberu noviniek, ďalšie informácie v samostatnom poli.

Účelom spracúvania osobných údajov v uvedenom rozsahu je adresné vybavenie e-mailom zaslanej požiadavky prostredníctvom kontaktného formulára a archivácia takejto komunikácie. Prevádzkovateľ má spracovaný bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov, v ktorom sú uvedené technické, organizačné a personálne opatrenia.  

Prístupom na stránke udeľujete súhlas so spracúvaním osobných údajov v stanovenom rozsahu a za určeným účelom. Svoje osobné údaje poskytujete dobrovoľne a na dobu trvania zmluvného vzťahu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať písomne, alebo prostredníctvom e-mailu. V prípade, že sa rozhodnete osobné údaje v uvedenom rozsahu prevádzkovateľovi neposkytnúť, náš systém Vám neumožní odoslať požiadavku prostredníctvom kontaktného formulára a následne nebude možné odpovedať na Vašu požiadavku. V tomto prípade môžete využiť kontakt prostredníctvom elektronickej adresy, uvedenej na našom webe: www.unicore.sk/kontakt. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám, nebudú zverejnené, ani prenesené do tretích krajín, pokiaľ táto povinnosť nevyplynie z platného právneho predpisu, alebo rozhodnutia príslušného štátneho orgánu, napr. súdu. Vaše práva týkajúce sa osobných údajov vyplývajú zo Zákona č.18/2018 Z.z.. Za pravdivosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá ten, kto ich poskytol.