Digitálna transformácia
akceleruje vaše podnikanie

Digitálna transformácia poskytuje komplexný a okamžitý prehľad o stave vášho podnikania, aby ste včas mohli reagovať na rýchlo meniaci sa trh. Pracujte efektívne a majte finančné zdravie aj ďalší progres pod kontrolou.

digitalna-transformacia-unicore

Začnite od základov

ako postupovať

Správne otázky pomáhajú stanoviť ciele, bez ktorých nie je možné vybrať správne riešenia.
Štyri piliere sú pevným základom každej úspešnej digitálnej transformácie.

Správne otázky

Potreby každej spoločnosti sú rôzne, preto aj digitálna transformácia znamená pre každú spoločnosť niečo iné. Kľúčovými sú odpovede na správne otázky, ktoré korešpondujú s víziou spoločnosti. Ak s nimi potrebujete pomôcť, dohodnite si s nami konzultáciu a my vám radi pomôžeme.

Stanovenie cieľov

Ako môže vyzerať spoločnosť budúcnosti? Pozrite sa na zoznam cieľov, ktoré máte na najbližšie roky. Teraz sa pozrite ešte oveľa ďalej – musíte byť vizionárom. Pri digitálnej transformácii si nastavte veľké ciele, aby zmeny na seba nadväzovali. Vďaka tomu ušetríte veľa času, energie aj financií.

Riešenia

Na všetky odvážne kroky máme riešenia, preto si obmedzenia nedávajte. Ukážeme vám niektoré z pripravených nástrojov, ktoré pri digitálnej transformácii používame. Je možné ich integrovať za krátky čas a pomáhajú pri napĺňaní vašich najodvážnejších vízií.

Štyri piliere digitálnej tranformácie

sprievodca riešeniami
digitalizacia-postup-unicore

Digitalizácia vzťahov so zákazníkmi

Digitalizácia vzťahov so zákazníkmi pomáha porozumieť cieľovej skupine a prispôsobovať im ponuky, zlepšuje poskytovanie zákazníckej skúsenosti v procese nákupu, buduje vzťah so zákazníkmi kvalitnou následnou starostlivosťou.

digitalna-transformacia-unicore

Efektívne získavanie a využívanie dát

Pravdepodobne najvýznamnejšia konkurenčná výhoda aj do budúcnosti budú dáta a práca s nimi. K tomu je nevyhnutné využívať umelú inteligenciu a správne budovať dátovú a digitálnu platformu s ohľadom na existujúce systémy.

digitalna-automatizacia-ludskych-cinnosti

Budovanie talentov ľudí je nevyhnutnosťou

Stroje a umelá inteligencia postupne suplujú nahraditeľné činnosti ľudí. Aj technológie potrebujú obsluhu a mali by byť obsluhované ľuďmi so znalosťou potrieb trhu a zákazníkov. Potrebujete vodcovské osobnosti - nie iba manažérov.

digitalna-automatizacia-procesov

Digitalizácia operácií a automatizácia procesov

Aby mala umelá inteligencia s čím pracovať a aby sa dali automatizovať procesy, je nevyhnutné vedieť využívať aj dáta z papierových dokumentov. Riešením je digitalizácia skracujúca čas spracovania a eliminujúca ľudskú chybovosť.

Dohodnite si s nami konzultáciu.
Povedzte nám viac o svojich potrebách k danej téme.

+421 948 818 972
Navrhneme vám najlepšie riešenie, ktoré bude spĺňať vaše požiadavky.

Služby ktoré akcelerujú
transformáciu vášho podnikania

sprievodca postupom

Podnikanie je ovplyvnené najmä zmenami externého prostredia, na ktoré je potrebné čo najskôr reagovať. Zákazníci menia správanie a požiadavky, konkurencia využíva technologické inovácie. Držať krok s dynamicky meniacimi sa podmienkami vyžaduje čo najrýchlejšie vyhodnotenie informácií a prijatie potrebných zmien.

Základným predpokladom pre úspešnú realizáciu zmien je správne vyhodnotenie aktuálneho stavu, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Digitálna transformácia je kontinuálny proces zlepšovania činností spoločnosti s cieľom spracovávať informácie v reálnom čase a okamžite reagovať na udalosti vo vzťahu k zákazníkovi.

Kľúčové indikátory výkonnosti (KPI)
Reporting (BI)

Ciele spoločnosti sú jednoducho sledovateľné na základe definovaných kľúčových indikátorov výkonnosti. Hlavné indikátory výkonnosti sú detailne rozdelené pre jednotlivé organizačné útvary na konkrétne úlohy a očakávané výsledky.

Veľké množstvo produkčných údajov je konsolidované do individuálnych monitorovacích panelov – dashboardov, ktoré prezentujú aktuálny stav plnenia úloh. Štatistické reporty poskytujú detailný pohľad na konkrétne činnosti, podľa potreby v reálnom čase alebo v pravidelných intervaloch.

Automatizácia procesov (BPM)

Hlavným benefitom automatizácie procesov je zrýchlenie vykonávania činností a zvýšenie kvality dodržiavaním definovaných pracovných postupov.Výsledkom je okamžitý prehľad o stave spracovania pracovných úloh a možnosť optimalizácie problematických činností v procese.

Procesy obsahujú kombináciu technických úloh, ktoré sú vykonávané automaticky takmer bez zdržania informačným systémom a úloh, ktoré sú spracovávané pracovníkmi na základe konsolidovaných informácií a ich kompetencií. Výhodou automatizácie procesov je možnosť plánovania ich realizácie a jednoduché vykonanie zmien.

Automatizácia opakovaných ľudských činností (RPA)

Spoločnosti často využívajú informačné systémy, ktoré sú uzavreté, čo znemožňuje ich vzájomnú integráciu do procesov. Dôvodmi môžu byť ich technologická zastaralosť alebo chýbajúce oprávnenia pre manipuláciu s nimi. Dôsledkom chýbajúcich integrácií je zvýšená pracnosť pri výkone opakovaných činností pracovníkmi, ako býva prepisovanie údajov do rôznych častí aplikácie len prostredníctvom používateľského rozhrania.

Robotická automatizácia umožňuje jednoduchým spôsobom automatizovať rutinné činnosti vykonávané pracovníkmi, so zohľadnením rôznych zdrojov informácií a používaných aplikácií na úrovni používateľského rozhrania. Roboty vedia tieto činnosti vykonávať aj bez potrebného dohľadu a učiť sa nové postupy prostredníctvom zabudovanej umelej inteligencie.

Digitalizácia a kategorizácia informácií

Informácie, ktoré vznikajú pri podnikaní majú rôzny charakter a dostupnosť. Bezpečnosť a legislatívne požiadavky ovplyvňujú možnosti manipulácie s informáciami. Digitalizácia fyzických papierových dokumentov umožňuje previesť dokumenty do elektronickej formy. Súčasťou je zaručená elektronická konverzia, ktorá umožňuje nahradiť papierové dokumenty elektronickými v plnej miere pri splnení legislatívnych požiadaviek.

Elektronické dokumenty je možné kategorizovať a extrahovať z nich informácie potrebné pre ich automatizované spracovanie a zabezpečenie selektívneho prístupu k nim.

Integrácie informačných
systémov (ESB)

Dostupnosť údajov informačných systémov a ich funkcií, ktoré interne vykonávajú, je kritická z pohľadu automatizácie činností spoločnosti. Závislosť medzi činnosťami vykonávanými v rôznych informačných systémoch môže byť kritická z pohľadu ich celistvosti – transakcie.

Preto je potrebné využiť integračné nástroje, ktoré zabezpečia vykonanie všetkých činností v rámci jednej transakcie a zároveň podporujú dátové transformácie medzi systémami.

Umelá inteligencia (AI) strojové
učenie (ML)

Pracovné postupy je možné optimalizovať dlhodobým vyhodnocovaním spracovávaných informácií vo vzťahu k dostupným externým informáciám, ktoré ich môžu ovplyvňovať.

Využitím strojového učenia je možné identifikovať súvislosti ovplyvňujúce výsledné informácie a tým definovať vzorce správania. Identifikované vzorce sú využiteľné pri vykonávaní pracovných postupov a umelou inteligenciou pri návrhoch na ich optimalizáciu.