Digitálna transformácia

Digitálna transformácia

Realizácia digitálnej transformácie prináša spoločnostiam okamžitú spätnú väzbu vo vzťahu k podnikaniu a rýchle uskutočnenie potrebných zmien.

Podnikanie je ovplyvnené najmä zmenami externého prostredia, na ktoré je potrebné čo najskôr reagovať. Zákazníci menia správanie a požiadavky, konkurencia využíva technologické inovácie. Držať krok s dynamicky meniacimi sa podmienkami vyžaduje čo najrýchlejšie vyhodnotenie informácií a prijatie potrebných zmien.

Základným predpokladom pre úspešnú realizáciu zmien je správne vyhodnotenie aktuálneho stavu, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Digitálna transformácia je kontinuálny proces zlepšovania činností spoločnosti s cieľom spracovávať informácie v reálnom čase a okamžite reagovať na udalosti vo vzťahu k zákazníkovi.

Služby ktoré akcelerujú
transformáciu vášho podnikania

Kľúčové indikátory výkonnosti (KPI), reporting (BI)

Ciele spoločnosti sú jednoducho sledovateľné na základe definovaných kľúčových indikátorov výkonnosti. Hlavné indikátory výkonnosti sú detailne rozdelené pre jednotlivé organizačné útvary na konkrétne úlohy a očakávané výsledky. Veľké množstvo produkčných údajov je konsolidované do individuálnych monitorovacích panelov – dashboardov, ktoré prezentujú aktuálny stav plnenia úloh. Štatistické reporty poskytujú detailný pohľad na konkrétne činnosti, podľa potreby v reálnom čase alebo v pravidelných intervaloch.
Kľúčové indikátory výkonnosti (KPI) a reporting (BI)
Automatizácia procesov (BPM)

Automatizácia procesov (BPM)

Hlavným benefitom automatizácie procesov je zrýchlenie vykonávania činností a zvýšenie kvality dodržiavaním definovaných pracovných postupov.Výsledkom je okamžitý prehľad o stave spracovania pracovných úloh a možnosť optimalizácie problematických činností v procese. Procesy obsahujú kombináciu technických úloh, ktoré sú vykonávané automaticky takmer bez zdržania informačným systémom a úloh, ktoré sú spracovávané pracovníkmi na základe konsolidovaných informácií a ich kompetencií. Výhodou automatizácie procesov je možnosť plánovania ich realizácie a jednoduché vykonanie zmien.

Automatizácia opakovaných ľudských činností (RPA)

Spoločnosti často využívajú informačné systémy, ktoré sú uzavreté, čo znemožňuje ich vzájomnú integráciu do procesov. Dôvodmi môžu byť ich technologická zastaralosť alebo chýbajúce oprávnenia pre manipuláciu s nimi. Dôsledkom chýbajúcich integrácií je zvýšená pracnosť pri výkone opakovaných činností pracovníkmi, ako býva prepisovanie údajov do rôznych častí aplikácie len prostredníctvom používateľského rozhrania. Robotická automatizácia umožňuje jednoduchým spôsobom automatizovať rutinné činnosti vykonávané pracovníkmi, so zohľadnením rôznych zdrojov informácií a používaných aplikácií na úrovni používateľského rozhrania. Roboty vedia tieto činnosti vykonávať aj bez potrebného dohľadu a učiť sa nové postupy prostredníctvom zabudovanej umelej inteligencie.

Automatizácia opakovaných ľudských činností (RPA)
Digitalizácia a kategorizácia informácií

Digitalizácia a kategorizácia informácií

Informácie, ktoré vznikajú pri podnikaní majú rôzny charakter a dostupnosť. Bezpečnosť a legislatívne požiadavky ovplyvňujú možnosti manipulácie s informáciami. Digitalizácia fyzických papierových dokumentov umožňuje previesť dokumenty do elektronickej formy. Súčasťou je zaručená elektronická konverzia, ktorá umožňuje nahradiť papierové dokumenty elektronickými v plnej miere pri splnení legislatívnych požiadaviek. Elektronické dokumenty je možné kategorizovať a extrahovať z nich informácie potrebné pre ich automatizované spracovanie a zabezpečenie selektívneho prístupu k nim.

Integrácie informačných systémov (ESB)

Dostupnosť údajov informačných systémov a ich funkcií, ktoré interne vykonávajú, je kritická z pohľadu automatizácie činností spoločnosti. Závislosť medzi činnosťami vykonávanými v rôznych informačných systémoch môže byť kritická z pohľadu ich celistvosti – transakcie. Preto je potrebné využiť integračné nástroje, ktoré zabezpečia vykonanie všetkých činností v rámci jednej transakcie a zároveň podporujú dátové transformácie medzi systémami.

Integrácie informačných systémov (ESB)
Umelá inteligencia (AI) a strojové učenie (ML)

Umelá inteligencia (AI), strojové učenie (ML)

Pracovné postupy je možné optimalizovať dlhodobým vyhodnocovaním spracovávaných informácií vo vzťahu k dostupným externým informáciám, ktoré ich môžu ovplyvňovať. Využitím strojového učenia je možné identifikovať súvislosti ovplyvňujúce výsledné informácie a tým definovať vzorce správania. Identifikované vzorce sú využiteľné pri vykonávaní pracovných postupov a umelou inteligenciou pri návrhoch na ich optimalizáciu.

Konzultácia k službe

Získajte podrobné informácie k službe "Digitálna transformácia"

Pred odoslaním formulára si prečítajte zásady ochrany osobných údajov v našej spoločnosti.