Softvérové inovácie
ako súčasť úspešnej firmy

Softvérové inovácie podporujú sústavné zvyšovanie efektívnosti, konkurencieschopnosti a flexibilnosti. Výber správnych technológií je dôležitý pre dlhodobý rozvoj a realizovateľnosť budúcich požiadaviek.
softverove-inovacie-unicore

Realizácia
softvérových inovácií

sprievodca postupom
Aktuálna éra micro-service aplikácií prináša možnosti pre využitie DevOps automatizácie. DevOps proces umožňuje plynulý prechod z vývoja do produkčnej prevádzky bez nutnosti zmien v softvéri. Súčasťou procesu sú pravidlá automatickej kontroly kvality softvéru a inštalácia nových verzií softvéru do rôznych používateľských prostredí.
Uvedomujeme si, že realizácia softvérovej inovácie nemusí byť priamou cestou a preto vyžaduje vhodné nástroje a postupy. Agilný spôsob vývoja softvéru nám umožňuje v krátkych časových intervaloch prezentovať čiastkové výsledky a tým validovať splnenie požiadaviek.

Vízia

Spoločne definujeme ciele softvérovej inovácie, požiadavky na vlastnosti softvéru a spôsob akým bude používaný. Všetko prehľadne vizualizujeme v myšlienkových mapách. Podľa informácií navrhneme najvhodnejšie technológie, ktoré naplnia požadované ciele inovácie.

Požiadavky na vlastnosti softvéru

Správanie softvéru prehľadne popíšeme z pohľadu používateľov a ich príbehov, akým budú softvér používať. Informácie budú využité ako zadanie pri plánovaní a realizácii inovácie.

Návrh používateľského rozhrania

Používateľské rozhranie navrhneme s ohľadom na spôsob akým bude softvér používaný používateľmi. Zameriavame sa najmä na intuitívnosť a ergonómiu používania. Dávame veľký dôraz na atraktívnosť dizajnu, predovšetkým ak sú koncovými používateľmi priamo zákazníci.

Návrh používateľského rozhrania a vizualizovaný scenár jeho používania je dôležitý pre pochopenie používania softvéru. Pri ich príprave využívame skicovanie obrazoviek, simuláciu prechodu medzi obrazovkami až po finálny dizajn, ktorý zodpovedá skutočnému softvéru.

Implementácia

Softvér vyvíjame spôsobom, ktorý najlepšie zodpovedá účelu jeho použitia. Podporujeme všetky typy koncových zariadení, ktorými sú webové prehliadače, desktopové aplikácie, mobilné aplikácie, hybridné aplikácie a technické integračné API rozhrania.

Softvér a potrebné údaje sú k dispozícii podľa potreby on-line alebo v off-line režime. Dbáme pritom na bezpečnosť, tak aby boli dáta oddelené od jednotlivých vrstiev aplikácie, chránené pred neoprávneným použitím a uchovávané v súlade s GDPR normami. Preferujeme micro-service architektúru, ktorej súčasťou sú technická dokumentácia a interné testy programového kódu.

Kontrola kvality

Počas celého vývoja softvéru vykonávame množstvo automatizovaných testov, aby sme zaručili bezproblémové používanie výslednej inovácie. Súčasťou nášho automatizovaného DevOps procesu vývoja sú testy kvality programového kódu, integračné testy, funkčné testy používateľského rozhrania a výkonnostné testy, ktoré zodpovedajú špičkovému prevádzkovému zaťaženiu.

Všetky zistené nedostatky sú evidované a priebežne odstraňované. Zákazníkom prezentujeme čiastkové výsledky počas celého vývoja softvéru, aby sme čím skôr získali cennú spätnú väzbu a spoločne overili plnenie cieľov inovácie.

Inštalácia softvéru

Softvér je inštalovaný v závislosti od použitých technológií plne alebo čiastočne automaticky, na základe postupu zdokumentovaného v prevádzkovej dokumentácii. Súčasťou sú aj potrebné nastavenia a informácie pre jeho zálohovanie a obnovu v prípade zlyhania hardvérovej infraštruktúry.

Dohodnite si s nami konzultáciu.
Povedzte nám viac o svojich potrebách k danej téme.

+421 948 818 972
Navrhneme vám najlepšie riešenie, ktoré bude spĺňať vaše požiadavky.

Školenie používateľov

Používatelia softvéru a administrátori sú v prípade potreby vyškolení podľa od ich kompetencií a potrieb. Súčasťou školení sú aj používateľská príručka a prevádzkový manuál. Preferovaným spôsobom školení sú tréningové videá, ktoré umožňujú vzdelávanie v ľubovoľnom čase aj pre nových používateľov.

Projektové riadenie

Softvér je inštalovaný v závislosti od použitých technológií plne alebo čiastočne automaticky, na základe postupu zdokumentovaného v prevádzkovej dokumentácii. Súčasťou sú aj potrebné nastavenia a informácie pre jeho zálohovanie a obnovu v prípade zlyhania hardvérovej infraštruktúry.

Prevádzkovanie softvéru

Realizované softvérové inovácie plne podporujú prevádzku vo vlastnom prostredí zákazníka, možnosť využitia preferovaných verejných cloudov alebo ich kombináciu. V prípade záujmu je možné softvér prevádzkovať aj ako službu, ktorá obsahuje všetky činnosti na základe paušálnej ceny.

Aplikačná podpora

Prevádzkovanie softvéru vyžaduje pravidelnú starostlivosť s garanciou dostupnosti softvéru počas celej doby jeho používania. Aktuálny stav softvéru je automaticky monitorovaný a v prípade potreby je informovaný podporný tím, ktorý zistené nedostatky odstráni v krátkom reakčnom čase.

Aplikačná podpora je dodatočnou prevádzkovou službou poskytovaná na základe zmluvy o servisnej činnosti a dohodnutých podmienkach zodpovedajúcich dôležitosti softvéru. Podpornými nástrojmi sú telefonická linka help desk a aplikácia, v ktorej sú evidované všetky incidenty a servisné výkony.